Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges cliciwch yma.

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn rownd derfynol Gwobrau GIG Cymru!

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn dathlu ar ôl i’w brosiect cydweithredol gyrraedd rownd derfynol Gwobrau GIG Cymru eleni, a gyhoeddwyd heddiw (Dydd Llun 15 Awst 2022).

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru mewn cydweithrediad ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn cystadlu am y wobr ganlynol:

Darparu gwasanaethau mewn partneriaeth ar draws GIG Cymru
• Dull partneriaeth o sefydlu gwyliadwriaeth COVID-19 yn gyflym yn ystod y pandemig
Caiff cynllun serowyliadwraeth COVID-19 ei ddosbarthu mewn partneriaeth â phedwar sefydliad GIG Cymru. Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn darparu samplau gwaed a gwybodaeth ddemograffig i'r cynllun. Mae'r cynllun yn diweddaru Llywodraeth Cymru ar y newidiadau mewn imiwnedd o ganlyniad i heintiau a brechlynnau i'r feirws COVID-19 ym mhoblogaeth oedolion Cymru, fis ar ôl mis.

Mae'r prosiect, a ddechreuodd yn ystod y don gyntaf yn 2020, wedi prosesu dros 66,000 o samplau hyd yma. Mae hyn yn cefnogi penderfyniadau effeithiol am raglenni brechu a mesurau iechyd cyhoeddus yng Nghymru.

Dr Siân James sy'n arwain y prosiect ar ran Gwasanaeth Gwaed Cymru, sy'n cynnwys dull amlddisgyblaethol eang ar draws y sefydliad. Mae'r gwaith trawsadrannol hwn, ar y cyd â'r bartneriaeth rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, wedi cael ei gydnabod am ei effaith gan dderbyn enwebiad am y wobr.

 

Roedd gan Alan Prosser, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru, “Mae'r prosiect hwn yn enghraifft wych o sut gall Gwasanaeth Gwaed Cymru wneud mwy o gyfraniad at iechyd a lles poblogaeth Cymru. Rydym wedi cymryd camau i integreiddio'r defnydd o samplau ar gyfer mentrau iechyd cyhoeddus i'n prosesau. Bydd hyn yn caniatáu i Wasanaeth Gwaed Cymru ddefnyddio'r gwersi a ddysgwyd o'r prosiect hwn mewn cydweithrediadau yn y dyfodol.

Alan Prosser, Dywedodd Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru

“Rydym yn hynod falch o gael ein dull cadarnhaol o gydweithio a chreu partneriaethau cryf wedi ei adnabod. Mae cael ein rhoi ar y rhestr fer am wobr fel hon yn dyst i broffesiynoldeb ein staff i sicrhau llwyddiant y prosiect hwn.

“Da iawn i'r tîm, a phob lwc gyda'r gwobrau ym mis Hydref 2022.”

Mae'r Gwobrau'n cydnabod sut y gall syniadau arloesol ar gyfer newid wneud gwahaniaeth sylweddol i'r cleifion sydd angen gofal, y sefydliadau sy'n darparu gofal, a'r system iechyd a gofal yn gyffredinol. Mae'n gyfle i arddangos timau gweithgar ac ysbrydoledig sy'n gweithio gyda'i gilydd, gan ymdrechu i wella arferion gofal iechyd a gofal cleifion ledled Cymru. Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni ar 10 Hydref 2022.

Gyda chynifer o geisiadau ysbrydoledig yn cael eu cyflwyno eleni, roedd arbenigwyr y GIG ar y panel beirniadu yn ei chael hi'n anodd iawn llunio rhestr fer o'r 24 sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn yr 8 categori gwobrau. Y cam nesaf yw i'r paneli beirniadu ymweld â phob un sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol i ddarganfod mwy a gweld drostynt eu hunain y manteision y maent wedi'u cynnig i gleifion.

Trefnir Gwobrau GIG Cymru gan Gwelliant Cymru, sef y gwasanaeth gwella cenedlaethol ar gyfer GIG Cymru a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

For a full list of finalists please visit www.nhsawards.wales

Mae ein tîm Ymchwil, Datblygu ac Arloesi yn cefnogi ymchwilwyr i gynnal ymchwil moesegol o ansawdd uchel.

Rhagor o wybodaeth