Gallai rhywun rydych chi'n ei adnabod fod yn gyfatebiaeth berffaith i glaf sydd angen trawsblaniad mêr esgyrn. Lledaenwch y neges cliciwch yma.

Gwasanaeth o safon

Darparu gwasanaeth o safon i’n rhoddwyr

Mae ein staff wedi’u hyfforddi i ddilyn yr Egwyddorion Gofalu hyn p’un a oes ganddynt rôl mewn sesiynau rhoi gwaed neu rôl gefnogol yn ein pencadlys. 

Rydym yn croesawu barn rhoddwyr ar unrhyw agwedd ar ein gwasanaeth. Rydym yn monitro ansawdd ein gwasanaeth drwy arolygon rheolaidd, sydd ar gael ym mhob sesiwn i’r rhoddwyr eu cwblhau os ydynt yn dymuno rhoi adborth i ni.

Mae gan roddwyr yr hawl i gwyno am unrhyw agwedd ar Wasanaeth Gwaed Cymru a dylid anfon cwynion at Gyfarwyddwr y Gwasanaeth.

Ein Hegwyddorion Gofalu

 • Rhoi gofal cwsmeriaid a gofal clinigol rhagorol i chi bob amser y byddwch mewn cysylltiad â’n staff.
 • Sicrhau bod sesiynau rhoi gwaed mor hygyrch a chyfforddus â phosibl.
 • Rhoi gwybodaeth i chi am y broses o roi gwaed a’r canlyniadau posibl.
 • Defnyddio’ch rhodd o waed am ddim er budd cleifion, nid er mwyn creu elw ariannol.
 • Rhoi gwybodaeth i’ch helpu i wneud penderfyniad hyddysg cyn rhoi eich caniatâd os byddwn yn gofyn am gael defnyddio eich rhodd gwaed, neu am gymryd samplau gennych, at ddiben penodol.
 • Cwblhau’r broses o roi gwaed neu gymryd sampl heb oedi diangen.
 • Eich hysbysu am brawf positif ar eich gwaed os bydd yn effeithio ar eich iechyd.
 • Meddu ar wybodaeth amdanoch, a’i defnyddio, yn unol ag egwyddorion arweiniol cyfrinachedd ac anghenion Ddeddfwriaeth Diogelu Data.
 • Eich hysbysu ymlaen llaw, pryd bynnag y bydd hyn yn bosibl, am newidiadau o ran y meini prawf ar gyfer rhoi gwaed.

Dewch o hyd i’ch sesiwn rhoi gwaed agosaf

Dechrau ar eich taith achub bywyd

Sut y gallwch ein helpu i ddarparu gwasanaeth o safon

Sut y gallwch ein helpu i ddarparu gwasanaeth o safon

 • Wneud pob ymdrech i fynychu’r sesiwn rhoi gwaed y cewch wahoddiad iddi.
 • Wirio gyda ni cyn mynychu sesiwn rhoi gwaed os bydd gennych ymholiad am p’un a ydych yn gymwys i roi gwaed.
 • Sicrhau bod yr holl wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni am eich iechyd yn gywir, hyd y gwyddoch.
 • Ddweud wrthym os byddwch mewn poen, os bydd gennych gleisiau neu os byddwch yn sâl yn ystod, neu ar ôl, rhoi gwaed.
 • Ddweud wrthym am unrhyw salwch y byddwch yn ei ddatblygu yn y bythefnos ar ôl rhoi gwaed.
 • Annog pobl eraill cymwys i gynnig rhoi gwaed ac ymuno â Chofrestr Rhoi Mêr Esgyrn Cymru.
 • Ddweud wrthym os byddwch yn newid eich enw neu’ch cyfeiriad neu’ch rhif ffôn.